Gümrük Haber Detay

GÜMRÜK MÜŞAVİR VE MÜŞAVİR YARDIMCILIĞI SINAV DUYURUSU

T.C.
BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE SÜRELİDİR
Dosya No :GÜM.06.00.52.1646-A-2006
Konu     :Sınav Hk.
08.08.06*020240

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE
Kemeraltı Cd. Kalaycıoğlu İş Hanı No:97 Kat:1
80020 Tophane/İSTANBUL

Müsteşarlığımızca 21 Ekim 2006 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığına yaptırılacak olan Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavlarına ilişkin duyuru ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine muhatap bugünlü yazımızın bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ile üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.

 Müsteşar a.

Arif KÜMBÜL
Genel Müdür Yardımcısı

EK : Duyuru Örneği
        Yazı Örneği

DAĞITIM: Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir ve Mersin
Gümrük Müşavirleri Derneklerine

 

T.C.
BAŞBAKANLIK GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

ÇOK ACELE SÜRELİDİR
Dosya No :GÜM.06.00.52.1646-A-2006
Konu     :Sınavlar Hk.
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE
Devlet Bakanlığı Makamının 31.07.2006 tarihli 2006/22 sayılı Onayı ile Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarının Milli Eğitim Bakanlığınca 21 Ekim 2006 tarihinde Ankara'da yapılması uygun bulunmuştur.
Söz konusu sınav başvuru kabulleri 04-15 Eylül 2006 (15 Eylül 2006 mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Mersin Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine yapılacaktır.
Buna göre; başvuru kabullerinde uygulamada birlik ve beraberliğin sağlanması için aşağıdaki talimata göre işlem yapılması gerekmektedir.
1-Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına ilişkin ilişikte gönderilen duyuru (EK 1) ilan panolarına asılacak ve ilanda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır.
 2-İlan metninde sınava girecek adaylarda aranacak şartlar ve istenilen belgeler açıkça belirtilmiş olmakla birlikte gümrük müşavirliği sınavına girecek kişilerin gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip olması zorunludur. Gümrük Komisyoncu karnesi ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı için gerekli olan ve 01.01.2006 tarihi itibarıyla hesaplanacak 3 yıllık (1080 gün) staj süresi hesabında , 4458 sayılı Gümrük Kanununun 227.maddesinde   belirtilen   okullardan   mezun   olduktan   sonra  Gümrük   Müşavirinin   yanında sigortalı olarak yapılan   staj süresi esas alınacaktır. 4 aylık sigorta bildirgeleri 2 Nolu Forma eklenecektir.
4-Gümrük Müşavirliği sınavı için gereken Gümrük Müşavirinin yanında 3 yıl (1080 gün)Gümrük Müşavir Yardımcılığı yapma koşulu da 01.01.2006 tarihi itibarıyla hesaplanacak ve sigortalı   veya BAĞKUR’ a tabi  olarak  geçen  süreler dikkate  alınacaktır.  4 aylık sigorta bildirgeleri veya BAĞKUR prim makbuzları 1 Nolu Forma eklenecektir.

5-Sınava başvuran adayların bizzat dolduracakları ve başvuru formuna ekleyecekleri Form 1 ve Form 2, Dernek ve Başmüdürlük yetkilisince onaylanacaktır.

6-Sınav başvurusunda bulunabilmek için 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uyarınca 2000, 2001, 2002 ve 2005 yıllarında yapılan Gümrük Müşavirliği/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarından en fazla iki tanesine girmiş olunması gerekmektedir. Ayrıca Gümrük Müşavirliği sınavlarına girecek gümrük müşavir yardımcılarının 3 yıl gümrük müşavirinin yanında, Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına gireceklerin ise gümrük müşavirinin yanında 3 yıl stajyer olarak çalışmış olmaları gerekmektedir. Adayların söz konusu şartları taşıyıp taşımadıkları 2000/35 sayılı Genelge hükümleri uyarınca tespit edilecektir.

7- 29.07.2001 tarihli Gümrük Müşavirliği Ön Eleme sınavına fiilen katılan adaylar için 3 yıl gümrük müşavir yardımcılığı yapma koşulu aranmayacaktır. Söz konusu kişiler Lise mezunu olmaları ve diğer şartları taşımaları halinde sınava başvurabileceklerdir.

8- Adayların Kanunun 227. maddesinde belirtilen okullardan mezun olup olmadıkları ile yine anılan madde de belirtilen suçlardan mahkumiyetlerinin bulunup bulunmadığı, titizlikle incelenecektir.

9- 4 yıllık Uluslararası İlişkiler, Ekonometri, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası Ticaret ve İş İdaresi bölümü mezunları diğer şartları taşımaları halinde sınavlara başvuruda bulunabileceklerdir.

10-Sınav başvurularının değerlendirilmesi, başvuru şartlarını taşımayan adayların belirlenmesi amacıyla Başmüdür Yardımcısı başkanlığında kurulacak ve ilgili Gümrük Müşavirleri Derneğinden bir Yönetim Kurulu üyesi ile Gümrük Müşavirleri Şube Müdürlüğünden (Gümrük İşlemleri) bir personelin katılımıyla oluşturulacak Komisyon gerekli değerlendirmeleri yaparak adayların başvurularını karara bağlayacaktır.

11-Sınav kabul işlemlerinde sınav ilanında belirtilen koşulları sağlayan gerekli belgeleri eksiksiz olarak ve süresi içinde verecek adaylara aday numarası verilecektir. Aday numarası 8 karakterli olacaktır. Aday numarasının ilk rakamı Gümrük Müşavirliği sınavına başvuracak adaylar için (1) olarak girilecektir.İlk rakamdan sonra Başmüdürlüğün iki rakamlı plaka kodu yazılacaktır. Dördüncü rakam olarak ise 29.07.2001 tarihli Gümrük Müşavirliği Ön eleme sınavının iptali neticesinde sınava başvuran adaylar için l kodu diğer adaylar için 0 verilecektir. Kalan 4 rakam ise başvuru sırasına göre l'den başlayarak 9999'a kadar devam edecektir. (Örneğin İstanbul'dan Gümrük Müşavirliği sınavına başvuran ilk aday için verilecek aday numarası 13400001 iken 29.07.2001 tarihli gümrük müşavirliği ön eleme sınavının iptali neticesinde sınava başvuran ilk adayın aday numarası 13410001 olacaktır.) Kırmızı yazılı fotoğraflı sınava giriş belgeleri 29.07.2001 tarihli gümrük müşavirliği ön eleme sınavının iptali sonucu başvuran adaylar için düzenlenecektir. Yeşil yazılı fotoğraflı sınava giriş belgeleri ise diğer adaylar için düzenlenecektir. Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girecek adaylar için Aday numarasının ilk rakamı (2) olarak girilecektir.İlk rakamdan sonra Başmüdürlüğün iki rakamlı plaka kodu yazılacaktır. Kalan 5 rakam ise başvuru sırasına göre l'den başlayarak 99999'a kadar devam edecektir. (Örneğin İstanbul'dan Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına başvuran ilk aday için verilecek aday numarası 23400001 olacaktır.) Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına başvuran adaylar için Mavi yazılı fotoğraflı sınava giriş belgeleri düzenlenecektir.
12-Bilgisayarda EXCEL programında oluşturulacak çizelgeye başvuruda bulunan adaylara ait Sıra No, Aday numarası, TC Kimlik No, Adayın Adı, Soyadı,Cinsiyeti, Baba Adı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Tebligat Adresi l, Tebligat Adresi 2, İlçe, İl, bilgileri işlenecektir. Söz konusu bilgilerin sağlıklı bir şekilde veri girişi sağlanması için bu işle görevlendirilmek üzere   Başmüdürlüğünüzce    belirlenecek    yeterli    sayıda    memurun    tahsis   edilmesi    ile aksaklıklara ve zaman kaybına sebebiyet verilmemesi bakımından gereken her türlü tedbirin alınarak gerektiğinde personel takviyesinin Başmüdürlüğünüzce yapılması gerekmektedir. Bilgisayara, istenilen bilgiler dışında herhangi bir bilgi girilmeyecek veya eksik bilgi girişi olmaması için gereken titizlik gösterilecektir.

13-Gümrük Müşavirliği Ön Eleme/Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavı başvuru formları Form l ve Form 2 adaylarca wvvw.gumruk.gov.tr adresinden temin edilebilecektir.

14- Formlar eksiksiz olarak aday tarafından doldurulacak, istenilen belge asıllarının bir dosya oluşturularak başvuru dosyasındaki belgelerle bilgisayara kaydedilen bilgilerin uyum sağlaması ve söz konusu belgeleri kabul eden memurun forma tarih ve imza atması zorunludur.

15-İki ayrı sınav için ayrı ayrı hazırlanan kırmızı, yeşil ve mavi yazılı fotoğraflı aday belgeleri kabul işleminde görevli memurlar tarafından kalemle okunaklı ve eksiksiz doldurularak başvuru işleminin tamamlanmasına müteakip fotoğraf kısmı Başmüdürlük mührü ile mühürlenerek adaya verilecektir.

16- Aday kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip Fotoğraflı mühürlü Başvuru formu ile Fotoğraflı mühürlü Sınava giriş belgesinden birer fotokopi çekilerek aday numarasına göre sıralı bir şekilde ayrı bir zarf içerisinde Müsteşarlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.
17-Aday kabul işlemlerinin bitimini müteakip Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınav başvuru dosyaları, 16 ncı maddede geçen evraklar ile başvuru listeleri diskete kaydedilerek 18.09.2006 mesai bitimine kadar Müsteşarlığımıza (Gümrükler Genel Müdürlüğü) intikal ettirilecektir.
18-Sınavlara ilişkin soru ve tereddütler derhal Gümrükler Genel Müdürlüğü Gümrük Müşavirleri Şube Müdürlüğüne ait 0312 306 84 15 nolu faksa intikal ettirilecek ve alınacak cevaba göre işlem yapılacaktır.Tel No: 0312 306 84 67-68)
Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.
Müsteşar a.
EKLER :
EK l-Duyuru örn.
EK 2-Başvuru Formu örn.
EK 3- Form l
EK 4- Form 2
EK 5- Kırmızı renkli Sınava giriş belgesi Gümrük Müşavirliği (          Adet)
EK 6- Yeşil renkli Sınava giriş belgesi Gümrük Müşavirliği (                   Adet)
EK 7- Mavi renkli Sınava giriş belgesi Gümrük Müşavir Yardımcılığı (         Adet)
DAĞITIM
Ankara, İstanbul, Mersin, Bursa, İzmir
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Bültenlere Geri Dön