Gümrük Haber Detay

İktisabı halinde ÖTV doğacak olan garanti belgesi kapsamı eşya ithalatında ek mali yükümlülük hesaplanırken KDV matrahına ÖTV'nin dahil edilmemesi hakkında

Untitled Document

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.13.412-8

Konu   : Ek Mali Yükümlülük

08.08.2007 / 23071

GÜMRÜK ve MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

 

İLGİ   : 09.03.2007 tarihli ve 7381 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, 15.08.2006 tarih ve 26260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin” Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı eşyaların ithalatında geçici korunma önlemi olarak ek mali yükümlülük uygulanması hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, BİLGE sisteminde, söz konusu Karar kapsamındaki eşyalardan geçici korunma önlemi olarak alınacak ek mali yükümlülük ve bu ek mali yükümlülüğe isabet eden ÖTV ve KDV’nin teminata bağlanması yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

Ancak söz konusu eşyadan, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ‘garanti belgesi’ kapsamında satılmak üzere ithalinde BİLGE sistemi tarafından söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin ÖTV ile söz konusu ÖTV’nin KDV matrahına ilave edilmesi sonucu ortaya çıkan tutarda teminata bağlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 11.01.2007 tarih ve 1277 sayılı yazıda; “(II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, ‘garanti belgesi’ kapsamında satılmak üzere ithalinde ÖTV doğmamakta, vergi, bunların kullanılmak üzere motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabında doğmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde yapılacak ithalatta ÖTV uygulanmaması gerekmektedir. Bu malların ithalinde ödenmesi söz konusu olmayan ÖTV tutarının ithalat katma değer vergisi matrahına dahil edilmeyeceği açıktır.’ denilmektedir.

Bu kapsamda, ilgide kayıtlı yazımızda, söz konusu ek mali yükümlülüğe isabet eden ÖTV’nin, (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların, ‘garanti belgesi’ kapsamında satılmak üzere ithalinde sistem tarafından hesaplanmaması ve söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin ÖTV’nin KDV matrahına dahil edilmemesi için sistemde gerekli düzenlemenin yapıldığı bildirilmişti.

Konu ile ilgili olarak, 01.03.2007 tarihli ve 26449 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemi Uygulamasına İlişkin 2007/11621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2.maddesinin (3). Fıkrasında ise; “15.08.2006 tarih ve 26260 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar çerçevesinde ithalatında ek mali yükümlülüğün teminata bağlandığı eşyadan, bu Kararın 2. maddesi uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olan eşyaya ilişkin teminata bağlanan tutar Hazineye irat kaydedilir; bu Kararın 2. maddesi uyarınca ek mali yükümlülüğe tabi olmayan eşyaya ilişkin teminata bağlanan dahilinde ilgililere iade edilir.” denilmektedir.

Bu itibarla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ‘garanti belgesi’ kapsamında satılmak üzere ithalinde, söz konusu ek mali yükümlülüğe ilişkin ÖTV ile buna isabet eden KDV için alınan teminatların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde iade edilmesi, Müsteşarlık Makamından alınan 2007/123 sayılı Onay ile uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Remzi AKÇIN

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

DAĞITIM

Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

 

Bültenlere Geri Dön