Syk Gümrük Müşavirliği


Syk Gümrük Müşavirliği

Arayıp bulamadığınız soruların cevapları

İhracat Beyannamelerinde Düzeltme ve İptallerle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Düzeltilecek ihracat beyannameleri için Gümrük İdarelerinde yapılan uygulamalar çok uzun ve masraflı olduğundan ötürü açılan beyannamenin iptal edilmesi ve yerine yeni beyanname açılması yoluna gidilmektedir. Konuyu bir örnek ile açıklayacak olursak Halkalı Gümrük idaresinden açılan ve işlemleri tamamlanan bir karayolu ihracat beyannamesinin kap adedi ve/veya brüt kilogramında bir değişiklik ya da hata olması durumunda yapılacak düzeltme için gümrük idaresine bir dilekçe ile başvuru yapılmasına müteakiben ilgili gümrük idaresi düzeltmenin yapılması için bir muayene memuru belirlemektedir. Akabinde düzeltmenin yapılabilmesi için muayene memuru malların doğru kap veya brüt kilosunun tespiti için muhtelif eşyaların gümrüklü sahada bulunan bir antrepoya alınmasını ve ürünlerin tartılmasını ve/veya sayılabilecek duruma getirilebilmesini istemektedir. Bu durum ihracata konu eşyalar için hem indirme, bindirme (forktif ve/veya hammaliye) hemde işgaliye oluşmasından ötürü ardiye v.b. masrafların oluşmasına sebebiyet vermektedir. İlgili durumun denizyolu işlemlerinde oluşması durumunda mükelleflerin mağduriyetleri daha da artmaktadır. Oluşan bu ve benzeri durumlar ihracatçı firmalar için maddi kayıplarla birlikte (ardiye, araç bekleme bedeli, v.b.) alıcı firmalara verilen zaman taahhütlerinin de yerine getirilememesinden ötürü müşteri kayıplarına da sebebiyet vermektedir.

Yukarıdaki nedenlerden ötürü  ihracatçı  firmalar ve gümrük müşavirleri düzeltilecek beyanameyi iptal ederek yerine yeni beyanname açılması  yolunu tercih  etmektedirler.

 

İptal edilecek beyanamelerin yerine yeni beyanname açılması durumunda Gümrük Beyannamesinin iptali konulu 2013/8 sayılı genelge kapsamında işlem yapılması gerekmektedir. İlgili genelgenin 6. maddesinde iptal edilecek beyanamenin yerine açılacak beyannamenin 44. hanesine iptal edilen beyananmenin sayı ve tarihinin belirtilmesi hükmü bulunmaktadır. Ancak uygulamada bu işlemde çok zaman aldığından  ilgili  genelgeye uygun işlem de yapılmamaktadır.

 

Yukarıdaki durumlar bazı gümrük idareleri tarafından tespit edilmiş ve yeni bir uygulama başlatılarak durum Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine aktarılmıştır. Gümrük  ve  Ticaret Bölge Müdürlükleri Gümrük Müşavirlerine yapılan iptal işlemleri için cezai uygulamalar uygulanması ve savunmalarının alınması işlemlerini uygulamaya koymuştur. Savunmaları istenen Gümrük Müşavirlerine gelen savunmalarının istenmesi ile ilgili dilekçelerde gümrük idarelerine fazladan işlem yaptırılması ve yoğunluklarının gereksiz yere çoğaltılması durumlarının oluştuğu bildirilmiştir. Halbuki uygulamada gümrük idareleri için ilgili düzeltme işlemi, iptal işleminde oluşacak yoğunluğun çok  daha üzerinde bir  yoğunluk oluşturmaktadır.

 

İptal işlemlerinde usulsüzlük cezasının yanında ihracatın gerçekleşmemesinden ötürü damga vergisi de oluşmaktadır. Bu durumda iptal edilen tüm beyannameler ıçın damga vergilerinin  de yatırılmasını  gerektirmektedir.

Ancak bazı gümrük idareleri iptal ettikleri beyannameler için gümrük siteminde damga vergisi oluşmadığından ötürü ilgili verginin tahsilini yapmak istememektedirler. Damga vergisinin vergi dairelerine yatırılmasını belirtmektedirler.

 

Böyle durumlarla karşılaşıldığında ilgili idareye konuyu belirtir bir dilekçe ile başvurulduğunda güm­ rük saymanlığına damga vergileri yatırılabilmekte­ dir. Aksi halde vergi daireleri damga vergisi tahsi­ latını cezalı olarak tahsil etmekte bu durumda mükellefler  için ek  bir  mali yük oluşturmaktadır.

 

Yatırılan damga vergilerinin makbuzlarının sağlıklı bir şekilde korunması gerekmektedir. Bu konuda sıklıkla, yatırılmasına rağmen damga vergilerinin yatırılmadığı ile ilgili vergi dairelerinden cezalı damga vergisi dekontları mükelleflere gönderilmektedir.

Yukarıda belirttiğim konulara  özen gösterilmesinin mükellefler ve gümrük müşavirleri açısından önemli bir katkı sağlayacağı görüşündeyim

 

 

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI NEDİR?

Yetkilendirilmiş Yükümlü SERTİFİKASI, dış ticaret işlemlerinde güvenilebilir kişileri belirleyerek,  bu kişiler üzerindeki kontrolün azaltılması ve kontrol gerektiren diğer işlemlere gümrük idaresinin yoğunlaşmasını sağlamak üzere ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede Yetkilendirilmiş Yükümlü; gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, kendi oto kontrolünü yapabilen  güvenilir  firmalara  gümrük  işlemlerinde bir takım kolaylık ve imtiyazlar tanıyan bir statüdür.

Önemli bir ayrıntıda Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü başvurusu ıçın olmazsa olmaz Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenmiş olan 150 9001 ve 150 27001 sertifikalarına sahip olmaktır.

 Bilinmelidir ki;

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü; ABD, AB, Arjantin, Çin, Japonya, Hong Kong, İsrail, Kanada, İsviçre, Meksika, Norveç vs. 64 ülkede uygulanmaktadır.

108  SORU / FORMU;

Soru formu hazırlanırken firmanın ilgili tüm birimlerinden personelinin katılımı ile, proje Mantığı çerçevesinde form hazırlanmalıdır.

Firmanın tüm birimleri/tesisleri yükümlü statüsü koşullarına uygun olması gerekmektedir.

Sorular yanıtlanırken konu ile ilgili fiili uygulama özet olarak anlatılmalı, anlatımda uygulamanın tali­ mata bağlandığı yazılı usule ilişkin belgelerden söz edilmeli, bu belgelere ekte yer verilmelidir. Sorunun yanıtında, ekli belgenin hangi sayfasının hangi bölümüne atıf yapıldığı açıkça belirtilmelidir. Sorunun "Uygulanamaz" olarak cevaplandırılabilmesi için firmanın kendi durumundan ötürü soruyu karşılayacak usul ve uygulamalara sahip olmasının imkansız olması gerekir. Örneğin, üretim sürecine ilişkin sorular taşımacılar için, eşyaya ilişkin hizmet veriyorsanız şeklindeki sorular ithalatçılar için uygulanamaz niteliktedir. Ayrıca sorular eşya ve kayıt güvenliğine ilişkin olduğundan, soru formunda insan güvenliğini tehlikeye sokacak acil durumlara ilişkin güvenlik kuralları anlatılmamalı,

iş kazalarına ve iş güvenliğine ilişkin hususlara yer verilmemelidir.

Diğer taraftan Tesis güvenliğine ilişkin sorularda firma tesislerinin kendine özgü durumlarına ilişkin bilgi verilerek bu doğrultuda yapılan risk analizi sonucunda ne tür güvenlik tedbirlerinin alındığının anlatılması beklenilmektedir. Firma tesislerinin dış sınırlarının nasıl korunacağına ilişkin kamera sayısı, çit uzunluğu, duvar kalınlığı vb. ile ilgili standart rakamlar yoktur. Firmanın ölçeğine ve risk durumuna göre güvenliğini nasıl sağlayabildiğini, tüm unsurları ile anlatması beklenilmektedir.

Soru Formunda yer alan soruların değerlendirilmesi ise "O", "1" veya "3"  puan üzerinden yapılmaktadır.

Herhangi bir sorudan "O" puan alınması durumunda , firmanın başvurusu RED edilecektir.

1 ila 13'üncü sorular da ise, firmanın  genel tanıtımı ile ilgili bilgiler talep edilmektedir. Firma Sektörü, İşlem Hacmi, İş Yaptığı kuruluşlar gibi. Bu sebepten 1 ila 13'üncü sorular puanlamaya tabi değildir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI AVANTAJ!;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahipleri, OKSB sahibi firmalara göre, tesislerinde güvenli alan oluşturmaları halinde yüklemiş oldukları araçları Gümrük İdaresine sunmadan direk varış Gümrük İdaresine gönderebilirler. Ayrıca diğer yükümlülere nazaran daha az muayene ve belge kontrolüne tabidirler. Bu da daha hızlı gümrük işlemi yapılacak demektir.

YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI

sahip firmalarda  gümrük kontrolü;

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahip firmalar zannediyorlar ki; artık gümrük kontrolleri ortadan kalkacak. Fakat bu Yönetmelik uygulaması halbuki firmalara daha büyük yükümlülük ve sorumluluklar getirmektedir. Gümrük fiziki olarak ortada görünmüyor olsa da süreçler kayıt altında olduğu için gümrük denetimleri daha etkin bir şekilde sondaj usulü ve sonradan kontrol şeklinde sıklıkla yapılacaktır.

2017 yılı itibariyle Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası sahibi 46 firma mevcuttur.